Image
บวชอุทิศชีวิต

สถิติการอุปสมบท

จำนวนการอุปสมบทสามเณรอุทิศชีวิต ๒๒เมษายน และวันวิสาขบูชา
ปี วันบวช จำนวน นาคหลวง/นาคในพระบรมราชานุเคราะห์
  อุปสมบทอุทิศชีวิต  
๒๕๓๖ ๒๒-เม.ย. จำนวน ๒๒ รูป  
๒๕๓๗ ๒๒-เม.ย. จำนวน ๖ รูป  
๒๕๓๘ ๒๒-เม.ย. จำนวน ๖ รูป  
๒๕๓๙ ๒๒-เม.ย. จำนวน ๒๓ รูป  
๒๕๔๐ ๒๒-เม.ย. จำนวน ๗ รูป  +๑ (นาคหลวง รูปแรกของวัดพระธรรมกาย) = ๘รูป
๒๕๔๑ ๒๒-เม.ย. จำนวน ๒ รูป  +๑ (นาคหลวงรูปที่๒) =๓รูป
๒๕๔๒ วันวิสาขบูชา  จำนวน ๗ รูป  
๒๕๔๓ วันวิสาขบูชา  จำนวน ๗ รูป  
๒๕๔๔ วันวิสาขบูชา  จำนวน ๑๐ รูป +๑ (นาคหลวงรูปที่๓) =๑๑รูป
๒๕๔๕ วันวิสาขบูชา  จำนวน ๑๑ รูป  
๒๕๔๖ วันวิสาขบูชา  จำนวน ๖ รูป +๑ (นาคหลวงรูปที่๔) =๗รูป
๒๕๔๗ วันวิสาขบูชา  จำนวน ๒๗ รูป  +๑ (นาคหลวงรูปที่๕) =๒๘รูป
๒๕๔๘ วันวิสาขบูชา  จำนวน ๑๔ รูป  +๓ (นาคหลวง รูปที่๖-๘(ในพระบรมราชานุเคราะห์ รูปที่ ๑-๓)) =๑๗รูป
๒๕๔๙ วันวิสาขบูชา  จำนวน ๑๕ รูป  
๒๕๕๐ วันวิสาขบูชา  จำนวน ๗ รูป  
๒๕๕๑ วันวิสาขบูชา  จำนวน ๑๐ รูป  
๒๕๕๒ วันวิสาขบูชา  จำนวน ๑๔ รูป  
๒๕๕๓ วันวิสาขบูชา  จำนวน ๙ รูป  
๒๕๕๔ วันวิสาขบูชา  จำนวน ๑๒ รูป  
๒๕๕๕ วันวิสาขบูชา  จำนวน ๑๒ รูป  +๑(นาคหลวง รูปที่๙) = ๑๓รูป
๒๕๕๖ วันวิสาขบูชา  จำนวน ๑๘ รูป  
๒๕๕๗ วันวิสาขบูชา  จำนวน ๑๒ รูป  
๒๕๕๘ วันวิสาขบูชา  จำนวน ๑๒ รูป  
๒๕๕๙ วันวิสาขบูชา  จำนวน ๑๗ รูป  
๒๕๖๐ วันวิสาขบูชา  จำนวน ๑๘ รูป  
๒๕๖๑ วันวิสาขบูชา  จำนวน ๗ รูป  
๒๕๖๒ วันวิสาขบูชา  จำนวน ๑๔ รูป  +๑(นาคหลวง รูปที่๑๐) =๑๕รูป
๒๕๖๓ วันอาสาฬหบูชา จำนวน ๖ รูป  
๒๕๖๔ วันอาสาฬหบูชา จำนวน ๔ รูป  

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 สหพันธ์มหาเปรียญฯ วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พม.พรหมเทพ Line id Phromthep

© 2022 สหพันธ์มหาเปรียญฯ. All Rights Reserved.

Search

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์