Image
เกี่ยวกับสหพันธ์ฯ

ทำเนียบ นาคหลวงวัดพระธรรมกาย

รูปที่ 1 จบ ป.ธ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นรูปที่ ๗๒๒ ของประเทศไทย

3. พระมหาสามารถ ธัมมัตถรํสี (นาคหลวง)

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2518
 • อุทสมบท : 12 กรกฎาคม 2540 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9)
 • การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 2 จบ ป.ธ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นรูปที่ ๗๖๑ ของประเทศไทย

7. พระมหาสมพรณ์ ธัมมิฎฐเมธี (นาคหลวง)

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2518
 • อุทสมบท : 1 กรกฎาคม 2541 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กทม.
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9)
 • การศึกษา : รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

รูปที่ 3 จบ ป.ธ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นรูปที่ ๙๒๓ ของประเทศไทย

20. พระมหาสุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ (นาคหลวง)

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2521
 • อุทสมบท : 28 มิถุนายน 2544 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กทม.
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9)
 • การศึกษา : ศษ.ม. ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, พธ.ด, น.ธ.เอก, ป.ธ.9, ดร.
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 4 จบ ป.ธ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นรูปที่ ๑๐๓๑ ของประเทศไทย

21. พระมหาพรเทพ ธมฺมนฺตทสฺสี (นาคหลวง)

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2522
 • อุทสมบท : 6 กรกฎาคม 2546 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9)
 • การศึกษา : ศษ.บ.ศึกษาศาสตร์บัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

รูปที่ 5 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2547 เป็นรูปที่ 1096 ของประเทศไทย

30. พระมหาจันทร์ดี ธมฺมสิทธิ (นาคหลวง)

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2523
 • อุทสมบท : 24 กรกฎาคม 2547 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กทม.
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9)
 • การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 6 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2548 เป็นรูปที่ 1159 ของประเทศไทย

36. พระมหาชาตรี ธมฺมทสฺสี (นาคหลวง ในพระบรมราชานุเคราะห์)

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2524 ณ จ.อุบลราชธานี
 • อุทสมบท : 21 กรกฎาคม 2548 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ศษ.ม.ศึกษาศาสน์มหาบัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

รูปที่ 7 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2548 เป็นรูปที่ 1160 ของประเทศไทย

37. พระมหาวิริยะ ธมฺมสารี (นาคหลวง ในพระบรมราชานุเคราะห์)

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2524 ณ จ.นครราชสีมา
 • อุทสมบท : 21 กรกฎาคม 2548 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 8 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2548 เป็นรูปที่ 1161 ของประเทศไทย

38. พระมหาธรรมรงค์ ธมฺมภาณี (นาคหลวง ในพระบรมราชานุเคราะห์)

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2525 ณ จ.บุรีรัมย์
 • อุทสมบท : 21 กรกฎาคม 2548 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

รูปที่ 9 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2555 เป็นรูปที่ 1520 ของประเทศไทย

63. พระมหาวิโรจน์ วงแสนชัย (นาคหลวง)

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2533 ณ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
 • อุทสมบท : 26 กรกฎาคม 2555 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
 • การศึกษา : ปริญญาตรี buddhist study university of otago, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 10 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2562

82.พระมหาภาสกร ธมฺมวทญฺญู (นาคหลวง)

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2540 ณ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
 • อุทสมบท : 9 กรกฎาคม 2562 ณ อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 สหพันธ์มหาเปรียญฯ วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พม.พรหมเทพ Line id Phromthep

© 2022 สหพันธ์มหาเปรียญฯ. All Rights Reserved.

Search

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์