Image

เกี่ยวกับสหพันธ์ฯ

เกี่ยวกับสหพันธ์ฯ

เกี่ยวกับสหพันธ์มหาเปรียญฯ

มโนปณิธาน

 • ส่งเสริมสนับสนุนให้พระมหาเปรียญฯมีเป้าหมายอุดมการณ์รักการสร้างบุญบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรม หนักแน่น มั่นคงประหนึ่งภูเขาศิลาแท่งทึบ
 • ส่งเสริมพระมหาเปรียญฯให้มีความรัก สมัครสมานสามัคคี เสียสละเพื่อหมู่คณะ พระศาสนา และเพื่อธาตุธรรม
 • ส่งเสริมให้พระมหาเปรียญฯได้ดำเนินตามปฏิปทาของมหาปูชนียาจารย์

 

นโยบาย วิสัยทัศน์ (vision)

สร้างบารมีตามติดมหาปูชนียาจารย์ และหมู่คณะ ได้กลับไปดุสิตบุรี วงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์

 

ความเป็นมา   

ด้วยปณิธานอันสูงสุดของหลวงพ่อธัมมชโย ที่จะสร้างบารมีไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม โดยช่วยสรรพสัตว์ข้ามพ้นจากห้วงวัฏฏะทุกข์ เข้าถึงสันติที่แท้จริง คือได้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน

เพื่อน้อมนำปณิธานมาสู่ภาคปฏิบัติ วัดพระธรรมกาย อันประกอบด้วย หลวงพ่อทตฺตชีโว พระมหาสุรพล ชินกุโล  โดยความเห็นชอบของหลวงพ่อธัมมชโย ได้ก่อตั้งหมู่กุฏิสามเณร และโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้น โดยมีการรับสมัครและอบรมสามเณรอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ และอบรมหล่อหลอมสามเณรอย่างเข้มข้น เพื่อให้เป็นเพชรน้ำเอกที่จะสืบสานปณิธานของหมู่คณะให้บรรลุเป้าหมาย จวบจนปัจจุบัน มีพระมหาเปรียญฯ ที่ผ่านการศึกษาและอบรมจาก โรงเรียนพระปริยัติธรรม,หมู่กุฏิสามเณร ที่รับสนองงานสร้างบารมีของหมู่คณะจำนวนมาก อีกทั้งนับวันเพิ่มขึ้นทุกๆปี

 

วันสถาปนา

สหพันธ์มหาเปรียญฯ ได้สถาปนาขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔ ณ อาคารพิมานศึกษาเพื่อความหลุดพ้น โรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยมีตัวแทนรุ่นทุกรุ่นเข้าร่วมสถาปนา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ตอกย้ำอุดมการณ์เป้าหมาย เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูล แบ่งปันประสบการณ์ ให้คำปรึกษาแนะนำ พัฒนาศักยภาพ เป็นที่พึ่งให้กับตนเอง องค์กร และพระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มภาคภูมิ

 

วัตถุประสงค์ 

 • ๑. เป็นศูนย์กลางรวมรวมและให้บริการข้อมูลทำเนียบพระมหาเปรียญฯวัดพระธรรมกายและอัพเดท สถานะ ยศ ตำแหน่งผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่
 • ๒. เป็นศูนย์กลางการประสานงานข้อมูล ข่าวสาร เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
 • ๓. เป็นตัวแทนในการประสานงานกิจกรรม
 • ๔. เป็นศูนย์ข้อมูล กิจกรรม ผลงาน ของพระมหาเปรียญฯ จากทั่วโลก

ภารกิจของสหพันธ์ฯ

 • เป็นศูนย์ประสานให้เกิดการช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน วิทยากร อุปกรณ์ องค์ความรู้ งบประมาณ ระหว่างบุคคลและหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับสหพันธ์ฯ
 • เป็นศูนย์กลางรวมรวมและให้บริการข้อมูลทำเนียบพระมหาเปรียญฯวัดพระธรรมกาย และอัพเดท สถานะ ยศ ตำแหน่งผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่
 • จัดประชุมสัมมนา,เสวนา ตามเป็นวาระตามมติคณะกรรมการ
 • รับปรึกษาทุกปัญหาหัวใจของสมาชิกสหพันธ์
 • สร้างกิจกรรมตามมติที่ประชุม

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 สหพันธ์มหาเปรียญฯ วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พม.พรหมเทพ Line id Phromthep

© 2022 สหพันธ์มหาเปรียญฯ. All Rights Reserved.

Search

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์